Studium

Úhradu školného je možné provádět pouze
BEZHOTOVOSTNĚ

/bankovním převodem nebo složenkou/

číslo účtu školy: 2564473339/0800

Varibilní symbol

Rozhodující informací pro správné přiřazení platby konkrétnímu žákovi je VARIABILNÍ SYMBOL, který je žákům přidělován vždy nový na každé pololetí. Informaci o tomto variabilním symbolu, výši platby za dané pololetí a čísle účtu obdrží každý žák od svého učitele, a to v písemné formě vždy na začátku každého pololetí.

Kdy uhradit školné?

Školné je hrazeno pololetně (mimořádně lze po dohodě i ročně nebo měsíčně).

Úhrada školného /půjčovného/ za 1. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 15. září daného kalendářního roku.
Úhrada školného /půjčovného/ za 2. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 15. února daného kalendářního roku.

NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ ÚHRADY ŠKOLNÉHO A PŮJČOVNÉHO MŮŽE BÝT DŮVODEM K UKONČENÍ STUDIA!

Za správné a včasné provedení úhrad školného a půjčovného děkujeme.
Mgr. Michal Dubnický (ředitel školy)

Úplata za vzdělávání v ZUŠ Kolín

Nová výše školného platná od 1. 9. 2015. Žák, který navštěvuje více oborů nebo více nástrojů platí za každý z nich.

Obor Měsíčně (Kč) Pololetně (Kč) Hodin týdně

Taneční obor

200
225
250
260
340

1000
1125
1250
1300
1700

1
1,5
2
3 - 4
rozšířené vyučování

Výtvarný obor

250
260
340

1250
1300
1700

2
3
rozšířené vyučování

Hudební obor

90 450

souborová, orchestrální a komorní hra - bez individuální výuky

150 750

skupinová výuka, nástrojový / pěvecký kroužek

180 900

kolektivní výuka, pěvecký sbor - bez sólové výuky

300 1500

1 hodina individuální výuky

340 1700

1,5 hodiny individuální výuky.

literárně dramatický obor

200
250
260

1000
1250
1300

1
2
3

4. ZŠ s rozšíř. HV (1-6 tř.) přípravná hudební výchova

240

1200

do 6. tř. ZŠ - vyšší ročníky ZŠ platí plné školné viz výše

Studium pro dospělé ve všech oborech (VŠ, výdělečně činní, cizinci ze zemí mimo EU, ne rezidenti)

680

3400

1h individuální výuky a 2-3h kolektivní výuky

Nenárokové slevy na školném

a/ sociální - formulář v kanceláři - s potvrzenými doklady o příjmu celé rodiny předložit do 15.9. či do 15.1.

b/ prospěchové - u žáků, kteří uspěli v oblastních a národních kolech soutěží ZUŠ /schvaluje umělecká rada/

c/ nástrojové - u žáků, hrajících na tubu, tenor, baryton, kontrabas, violoncello, fagot, pozoun

Ukončení studia: písemně u třídního učitele k prvnímu dni následujícího měsíce.
V případě ukončení během pololetí po termínu splatnosti školného je uhrazeno školné za celé započaté pololetí.

Mgr. Michal Dubnický (ředitel školy)