Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Milí žáci, vážení rodiče,

od pondělí 11. května bude opět možná osobní přítomnost žáků při výuce na základních uměleckých školách, a to za přesně stanovených podmínek. Základní umělecká škola Fr. Kmocha v Kolíně zahájí k tomuto datu zatím pouze individuální výuku žáků hudebního oboru. 
Výuka kolektivních oborů, jako je výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor, bude zahájena po té, co si jednotliví učitelé zjistí konkrétní zájem o tuto výuku a sestaví skupiny, jejichž velikost umožní dodržení všech hygienických podmínek. Žákům těchto oborů budou již od 11. května umožněny pouze individuální konzultace s učitelem v případě přípravy na talentové a přijímací zkoušky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. Předpokládaný termín zahájení prezenční výuky u těchto oborů je nejdříve 25. května. Do té doby u nich bude pokračovat distanční výuka. 
Prezenční výuka je dobrovolná a o účasti žáka rozhoduje jeho zákonný zástupce. Současně bylo důrazně doporučeno učitelům patřícím k ohroženým skupinám osob (věk 65+, chronické zdravotní potíže) a těm, kteří žijí s takovou osobou ve společné domácnosti, aby pokračovali v distanční výuce. Totéž doporučujeme i žákům, kteří žijí s takovou osobou ve společné domácnosti. Chráníte tím zdraví a životy své i svých nejbližších. K nákaze může dojít i od zcela bezpříznakového jedince.

Obnovená prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu platného před uzavřením školy.
Podmínky pro zahájení prezenční výuky v ZUŠ jsou tyto:

1. Zákonný zástupce nezletilého žáka kontaktuje příslušného učitele, oznámí mu záměr nastoupit prezenční výuku a dohodne s ním podrobnosti související s výukou.

2. Na první hodině žák odevzdá učiteli vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz. příloha). Bez tohoto dokumentu nemá žák do školy přístup. V případě potřeby tiskopis přinese rodiči na požádání učitel před vstup do budovy školy.

3. Do školy žák vstupuje s ochrannou rouškou (nebo jinak zakrytými ústy a nosem), kterou může odložit pouze ve specifických případech na pokyn učitele, dle pokynů MŠMT, do připraveného sáčku. Po vstupu do budovy školy žák použije zde připravenou dezinfekci rukou.

4. Do budovy školy mají přístup pouze zaměstnanci školy a žáci, nikoliv jejich doprovod. Před vchodem do školy je třeba vyvarovat se tvoření hloučků a ve společných prostorách školy je třeba dodržovat dvoumetrové odstupy.

5. Osoby s příznaky onemocnění dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu) nemají do školy přístup.


Pokud jde o výuku hry na dechové nástroje a zpěvu, doporučujeme důsledně zvážit zahájení prezenční výuky. Pokud se zákonný zástupce s učitelem dohodnou, že bude zahájena, bude třeba ještě pečlivěji dodržet všechna hygienická opatření a zásadně používat pouze dechový nástroj, na který hraje výhradně jeden žák. Dále také při hře zvětšit odstup nebo zkrátit délku hodiny a co nejčastěji větrat učebnu.

Mgr. Michal Dubnický
ředitel školy

zpět na události